alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je petek, 24. marec 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2016

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 4/2010 in 20/2011 in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2016 (Ur. list RS, št. 17/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS

 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2016

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:

 • društva tehnične kulture;
 • društva s področja socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti;
 • strokovna društva;
 • društva s področja samopomoči za starejše

II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce programov:

 • sedež morajo imeti v občini Idrija, če imajo sedež v drugi občini, morajo vključevati člane in uporabnike s stalnim bivališčem v Občini Idrija;
 • imeti morajo urejeno evidenco o članstvu;
 • morajo biti registrirani in delovati najmanj eno leto;
 • imeti morajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa in biti registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
 • programi izvajalcev morajo biti namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine Idrija;
 • interes uporabnikov iz občine Idrija mora biti razviden iz poročila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa in se je izvajal v preteklem letu;
 • program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa;
 • prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine Idrija;
 • dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 31. 12. 2016.

III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina sredstev znaša 13.000,00 €.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnih društev, društev tehnične kulture in strokovnih društev. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Upravičeni so stroški, za katere je iz dokumenta (račun) razvidna povezava z odobreno dejavnostjo.

           

IV. Merila za dodelitev sredstev

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali posamezni prijavljeni programi v skladu z merili.

Kriterij Št. točk
ustreznost posameznih vsebin v programu in potreba po izvedbi do 5
dostopnost programa in številčnost udeležencev iz Občine Idrija do 5
čas trajanja programov (letni programi, krajše oblike) do 5
reference izvajalca glede na uspešnost izvedbe programov v preteklem letu do 3
realnost finančne konstrukcije programa do 3
aktualnost programa do 3

Število točk iz zgoraj navedenih kriterijev se korigira z dodatnim merilom:

Predlagateljem s sedežem v Občini Idrija se prizna 80-100% dobljenih točk iz zgoraj navedenih meril.

Predlagateljem s sedežem v drugi občini (medobčinsko društvo), ki imajo v občini Idrija samostojno enoto ali izvajajo svoj program tudi v Občini Idrija, se prizna 50-80% dobljenih točk iz zgoraj navedenih meril.

Predlagateljem s sedežem v drugi občini (značaj medobčinskega, regijskega, državnega pomena) se prizna do 50% dobljenih točk iz zgoraj navedenih meril.

Programe bo presojala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Idrija, na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagani programi, ki bodo zbrali višje število točk.

V. Razpisna dokumentacija

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Idrija www.idrija.si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Idrija.

VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis s področja družbenih dejavnosti v letu 2016« – NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov vlagatelja.

 

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispele na zgoraj navedeni naslov najkasneje do ponedeljka 11. 4. 2016 do 10 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do tega roka prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, nepravočasno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju. Ocenjujejo se popolne vloge izvajalcev (z vsemi prilogami, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz II. točke razpisa). Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju programa.

Številka:410-0008/2016-1
V Idriji, 25. 3. 2016

ŽUPAN

Bojan Sever

 

Priponke

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1