alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je petek, 24. marec 2017


Stanovanjska politika

Obstoječe stanje

V celotni občini Idrija je na razpolago 5054 stanovanj.  Dobra petina  jih je bila zgrajena pred letom 1900, največ, kar 57,5%, na Krniški planoti. Dobri dve petini jih je bilo zgrajenih po letu 1960, pri čemer  z nekaj več kot polovičnim deležem prednjačijo urbana naselja v dolini, medtem ko je bilo v tem času na Vojskarski planoti zgrajenih le 7,6%  stanovanjskih enot. Glavnina novogradenj je iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, nakar se je zidava stanovanj bistveno upočasnila (Popis 2002). To še zlasti velja za zadnji dve desetletji; v letih 2001-2008 je bilo zgrajenih le 185 novih stanovanj (Statistični letopis 2009). Največ novejših hiš je v Godoviškem podolju.

Z izjemo urbanizirane doline (Idrija in Spodnja Idrija), prevladujejo stanovanja v samostojno stoječih individualnih hišah. Dobra tretjina (36,6%) starejših stanovanj je prenovljenih, največ 52,8% , na Krniški planoti, najmanj, 33,5%, pa v urbanizirani dolini. 27,1% stanovanj je brez centralne kurjave, 57,4% jih je priključenih na kanalizacijsko omrežje (zlasti na račun Idrije, Sp. Idrije in Godoviča), 20,3% jih ima lastni vodovod, 5,3% jih je brez kopalnic in 2,5% brez hišnega stranišča (Popis 2002).

Med energenti za ogrevanje stanovanj močno prevladujejo trda goriva (50,1%) in kurilno olje (32,3%). Slednje prednjači v urbanizirani dolini, kjer se vse bolj širi tudi ogrevanje z zemeljskim plinom, na tem območju pa je tudi kar 5,5% stanovanj, ki se ogrevajo z elektriko (Vir: CAPACities 1: Na prelomnici: Razvojna vprašanja občine Idrija).

Javni razpis stanovanjskih posojil

Stanovanjski sklad občine Idrija vsako leto spomladi objavi javni razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj ali stanovanjskih hiš. Razpis je odprt mesec dni in je namenjen prvemu reševanju stanovanjskih problemov naših občanov. Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki so svoje stanovanjsko vprašanje reševali z nakupom primernega stanovanja po določilih stanovanjskega zakona razen, če gre za adaptacijo fasad v mestnem ali vaškem jedru.

Višina posojila, ki ga dobi upravičenec, je lahko največ 70% vrednosti primernega stanovanja, upoštevajoč tudi morebitno dosedanje posojilo Stanovanjskega sklada občin Idrija in Cerkno, posojilo proračunskega sklada občine Idrija in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.  
Za izračun posojila bo za vrednost stanovanja upoštevana cena:

 • 1.200,00 EUR/m2 za novogradnje,
 • 1.127,00 EUR /m2 za nakup stanovanja,
 •    902,00 EUR /m2 za rekonstrukcijo na podlagi gradbenega dovoljenja,
 •    526,00 EUR /m2 za investicijsko ali redno vzdrževanje ter obnovo fasad.

Obrestna mera za odobrena posojila po tem razpisu je 3 ali 6 mesečni EURIBOR + 0%

Odplačilna doba je lahko največ 15 let in najmanj 10 let. Odplačilna doba je odvisna od višine odobrenega posojila in kreditne sposobnosti prosilca. Najnižji znesek posojila je 4.000,00 EUR.  
Stroški za komitenta ob najetju posojila bodo sestavljeni iz:

 • obdelave zahtevka, ki znaša 0,25% od odobritve (največ 21,00 EUR)
 • zavarovanja s kreditno sposobnima porokoma – brez stroškov, zavarovalna polica, hipoteka in drugo. Drugih stroškov v zvezi s krediti ni.

Predviden termin objave javnega razpisa stanovanjskih posojil v letu 2012 je mesec april.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Idrija lahko objavi javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem enkrat letno, vendar ne prej kot zagotovi neprofitna stanovanja vsem občanom, ki so se uvrstili na prednostno listo iz preteklega javnega razpisa.

Zadnji javni razpis je bil objavljen v mesecu novembru 2010 za oddajo neprofitnih stanovanj, ki bodo vseljiva v letih 2011 in 2012.  

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani RS, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Idrija.

Upravičenci so tudi:

 • ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno prebivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih,
 • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v občini Idrija možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe ali zdravstvene storitve.

Oblikujeta se dve ločeni prednostni listi:

 • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 26/06 in 11/09 v nadaljevanju pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;
 • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo in varščino.

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Višina lastne udeležbe znaša 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja izračunane po pravilniku iz 116. člena SZ-1 brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne najkasneje po 10 letih v vrednosti v eur, z 2 % obrestno mero.

Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.

Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane  najemnine v skladu z določili 121. člena Stanovanjskega zakona, uredbo citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec ima pravico od najemnika vsakih pet let zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ne bo več upravičen do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.

Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine - lista A

Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine - lista B

1- člansko

Od 20 m2 do 30 m2

Od 20 m2 do 45 m2

2- člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3- člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4- člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5- člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6- člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Splošne prednostne kategorije prosilcev

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.

Posebne prednostne kategorije prosilcev

Poleg splošnih prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pravilnika upošteva še naslednja prednostna kategorija prosilcev:

 • prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom.

V primeru, da dva prosilca dosežeta enako število točk pri oceni stanovanjskih in socialnih razmer prosilca, ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec, ki ima slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov ter živi v slabših socialno zdravstvenih razmerah.

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

 • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1