alpsko mesto

Pozdravljeni, danes je petek, 24. marec 2017


Javni razpis za oddajo objektov in zemljišč na območju kopališča »Na Lajštu« v Idrijski Beli

OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), objavlja

JAVNI RAZPIS

za oddajo objektov in zemljišč na območju kopališča »Na Lajštu« v Idrijski Beli

 

1. SPLOŠNI PODATKI

Predmet razpisa so objekti in zemljišča v k.o. Čekovnik z naslednjimi parcelnimi številkami:
-          zemljišče s parc. št. 104/1 (peščene površine - 5961m2),
-          zemljišče s parc. št. 104/6 (nestanovanjski poslovni objekt - 80m2),
-          objekt na parc. št. 104/2 (funkcionalni objekt - 22 m2),
-          objekta na parc. št. 104/3 in 104/4 (pomožni objekt - 10m2 in 12m2),
-          parc. št. 104/5 (igrišče - 81 m2),
-          del zemljišče parc. št. 225 (peščene in travnate površine - 1290m2).


2. NAMEMBNOST POSLOVNEGA PROSTORA IN PRIPADAJOČIH ZEMLJIŠČ

Gostinska ponudba v poslovnem objektu in druga turistična ponudba je predvidena kot sezonska dopolnilna dejavnost na območju kopališča »Na Lajštu«, znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ter kot podporna dejavnost Geoparka Idrija.


3. OBDOBJE, ZA KATEREGA SE POSLOVNI PROSTOR DAJE V NAJEM TER POGOJI POSLOVANJA

Poslovni prostor za gostinsko dejavnost in pripadajoča zemljišča se daje v najem za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Gostinska in turistična ponudba je odprta med poletno sezono in sicer od 1. maja do 31. septembra (v nadaljevanju: poletna sezona). Urnik in pričetek obratovanja določi Občina Idrija. Za to obdobje je treba pridobiti ustrezno upravno dovoljenje za sezonsko gostinsko dejavnost. Morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem.

Od ponudnikov se pričakuje, da:
-          njihova ponudba ustreza merilom izbora, pri čemer je ponudnik registriran za gostinsko dejavnost, izpolnjuje s tem v zvezi vse predpisane pogoje ter namerava pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja;
-          so se pripravljeni dogovarjati s Občino Idrija ter UNESCO globalnim geoparkom Idrija;
-          so pripravljeni vložiti sredstva za urejanje in vzdrževanje vseh objektov in zemljišč, na način, da bodo ustrezali minimalnim tehničnim pogojem za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti ter skrbeti za urejeno okolico gostinskega objekta ter ostalih zemljišč, ki so predmet razpisa v sodelovanju z bodočim upravljavcem Krajinskega parka Zgornja Idrijca;
-          bodo zagotavljali kvalitetne gostinske in druge turistične storitve in tako prispevali k obiskanosti in prepoznavnosti Krajinskega parka Zgornja Idrijca ter UNESCO globalnega geoparka Idrija;
-          da bodo aktivno sodelovali z UNESCO globalnim geoparkom Idrija, kot njihov partner (možnost sklenitve partnerstva).

Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo lastnih prireditev in dogodkov pridobiti predhodno soglasje najemodajalca, v okviru predloženega letnega programa, ter za izvedbo prireditev in dogodkov pridobiti ustrezna upravna dovoljenja.

Izbrani ponudnik bo moral na svoje stroške pridobiti potrebno dokumentacijo in upravna dovoljenja za opravljanje dejavnosti na lokaciji, ki je predmet tega razpisa.

Po prenehanju najema najemnik prostore izprazni in jih preda v stanju, kot jih je prejel ob sklenitvi pogodbe.

4. KDO SE LAHKO PRIJAVI

Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost.

5. NAJEMNINA

Najemnik je dolžan za poslovne prostore in zemljišča skrbeti od začetka do konca trajanja sklenjene pogodbe o najemu.

Mesečna najemnina za najem poslovnega objekta s pripadajočimi zemljišči in objekti je določena na podlagi Zapisnika o ugotovitvi vrednosti poslovnih prostorov in znaša 379,63 EUR.

Na letni ravni se najemnina sorazmerno zmanjša, glede na dejansko obratovalno obdobje v času poletne sezone. Najemnik bo plačal celotno najemnino, po koncu poletne sezone, na podlagi izstavljenega računa.

Najemnina se lahko poračuna z dejansko opravljenimi vlaganji, na podlagi vsakoletnega aneksa k najemni pogodbi, v katerem se določi vrsta in višina vlaganj najemnika.

6.  DRUGI POGOJI 

Vse obratovalne stroške gostinskega obrata poravnava najemnik.

Odvoz in deponiranje odpadkov, priključnino za vodovodni priključek, dostop do brezžičnega interneta, letno praznjenje greznice, mesečno vzdrževanje in košnjo zelenih površin zagotavlja Občina Idrija brezplačno.

Najemnik najetih nepremičnin ne sme oddajati v podnajem.

7. VSEBINA PONUDBE

K zaprti pisni ponudbi, ki vsebuje podatke o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, morajo ponudniki predložiti naslednja dokazila:
-       odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oz. izpisek iz sodnega registra ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
-       opis vizije in program dejavnosti, 
-       dokazilo o finančnem stanju. V primeru, da je prosilec nosilec s.p. dostavi potrdilo o vplačanih davkih in prispevkih.

8. ROK PRIJAVE TER OBVEZNA OZNAČBA KUVERTE

Datum objave razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb je 23. JANUAR 2017.

Rok prijave ponudnikov je do vključno 17. februarja 2017. Prijavo je treba v zaprti kuverti poslati ali osebno dostaviti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija s pripisom: Letni vrt Lajšt – NE ODPIRAJ

9. ODPIRANJE PONUDB

Prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana. Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija pri odločanju o oddaji poslovnih prostorov in pripadajočih zemljišč ne bo upoštevala.

S sklepom o oddaji poslovnih prostorov in pripadajočih zemljišč bo komisija v roku 10 dni od opravljene izbire obvestila vse ponudnike, ki so predložili popolne ponudbe.

Pri izbiri najemnika imajo prednost ponudniki:
-       glede na predvideno višino vlaganj sredstev,
-       pri katerih je glede na njihovo dosedanje delo, strokovno usposobljenost, priložena finančna dokazila o finančni sposobnosti in druge reference ter predstavljeno vizijo mogoče pričakovati, da bodo uspešno opravljali poslovno dejavnost.

Občina Idrija si pridržuje pravico, da se ne odloči za nobenega ponudnika.

Za več informacij se obrnite na Občino Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, telefon: 05 37 34 513 ali 05 37 34 520.

Številka: 356-0001/2017
Idrija, 23.1.2017

Občina Idrija
Župan Bojan Sever

TPL_OBCINA_ADDITIONAL_INFORMATION

Uradne ure

Uradne ure v občinski upravi:

  • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure

Uradne ure v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Idrija:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v petek od 8. do 12.30 ure
Občina Idrija
Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: 05 37-34-500
fax: 05 37-34-531
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
spletna povezava: www.idrija.si 

Matična št.: 5880068
Davčna št.: 20497423
TR: SI56 0123 6010 0014 725

iobcinaidrija turizemsoutheast europegeoparkcamis-logolas-knjiznica

© 2017 Občina Idrija  |  Pravno obvestilo  |  Kontakt  |  Avtorji 1